Čierna Moldava (SKUEV0348)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obce Hačava.

Rozloha: 1.894,7762ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Dolina Čiernej Moldavy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Čierna Moldava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, poniklec otvorený, kunka žltobruchá, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier pobrežný, uchaňa čierna a podkovár malý.