Číčovské luhy (SKUEV0182)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obcí Číčov a Trávnik a v okrese Dunajská Streda, v katastri obce Kľúčovec.

Rozloha: 482,9435ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, potápnik, pĺž severný, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, blatniak tmavý, šabľa krivočiara, plotica lesklá, pĺž zlatistý, boleň dravý, hrebenačka vysoká, kunka červenobruchá a vydra riečna.