Chynoriansky luh (SKUEV0589)

Poloha: Nachádza sa v okrese Partizánske, v katastri obce Chynorany.

Rozloha: 46,2593ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.