Choč (SKUEV0305)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obcí Jasenová a Vyšný Kubín, a v okrese Ružomberok v katastri obcí Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček, Turík a Valaská Dubová.

Rozloha: 1.597,9754ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec slovenský, klinček lesklý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný a uchaňa čierna.