Červený rybník (SKUEV0179)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obcí Borský Svätý Jur a Lakšárska Nová Ves.

Rozloha: 234,6951ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190) a druhov európskeho významu: plocháč červený, vážka, pásikavec, kunka červenobruchá, bobor vodný a netopier obyčajný.