Červený grúň (SKUEV0150)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Partizánska Ľupča.

Rozloha: 245,4375ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Červený Grúň vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Červený grúň. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Vápnomilné bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.