Cerovina (SKUEV0129)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri Želiezoviec (mestská časť Mikula) a obcí Sikenica (miestna časť Trhyňa) a Šalov.

Rozloha: 354,3222ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: modráčik bahniskový a ohniváčik veľký.