Cerová vrchovina (SKUEV0357)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Belina, Čamovce, Radzovce, Šiatorská Bukovinka a Šurice a v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Drňa, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejovec, Nová Bašta, Stará Bašta, Tachty a Večelkov.

Rozloha: 2.622,9675ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Cerová vrchovina – lesné biotopy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Cerová vrchovina. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, ohniváčik veľký, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, uchaňa čierna a podkovár malý.