Čergov (SKUEV0332)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obcí Fričkovce, Hertník, Kríže, Livov a Šiba, v okrese Prešov, v katastri obce Terňa (miestne časti Babin Potok a Hradisko), a v okrese Sabinov, v katastri obcí Bodovce, Olejníkov a Ratvaj.

Rozloha: 6.029,045ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, mlok karpatský, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.