Čenkov (SKUEV0067)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Mužla.

Rozloha: 79,2411ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske topoľové lesy s borievkou (91N0), Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120) a druhov európskeho významu: kosatec piesočný, jesienka piesočná, poniklec prostredný a býčko.