Čebovská lesostep (SKUEV0035)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obcí Čebovce a Príbelce (miestna časť Horné Príbelce).

Rozloha: 192,335ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný a kunka žltobruchá.