Čajkovské bralie (SKUEV0262)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obcí Čajkov, Nová Dedina (miestna časť Opatová) a Rybník.

Rozloha: 1.620,9916ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, spriadač kostihojový, fuzáč veľký, roháč obyčajný a kunka žltobruchá.