Čachtické Karpaty (SKUEV0103)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Čachtice, Častkovce, Hrachovište a Višňové.

Rozloha: 710,5158ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, mlynárik východný a syseľ pasienkový.