Burdov (SKUEV0184)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom a Leľa.

Rozloha: 1.680,2459ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Burda vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Burdov. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: hadinec červený, spriadač kostihojový, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.