Bukovské vrchy (SKUEV0229)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obcí Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín (lokality Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník nad Cirochou, Starina nad Cirochou, Veľká Poľana a Zvala), Stakčínska Roztoka, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

Rozloha: 29.230,7783ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Beskýd vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Bukovské vrchy. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Horské kosné lúky (6520), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Bezkolencové lúky (6410), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, dvojhrot zelený, kyjanôčka zelená, fúzač alpský, roháč obyčajný, bystruška Zawadského, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, rys ostrovid, zubor hrivnatý, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna a podkovár malý.