Buková (SKUEV0268)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trnava, v katastri obce Buková.

Rozloha: 9,4337ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, pimprlík mokraďný a vydra riečna.