Bubeník (SKUEV0922)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Silica.

Rozloha: 170,2714ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, kobylka sedmohradská, koník Brunnerov a poniklec veľkokvetý. Územie je tvorené krasovými chrbtami a kopami, ktoré tvoria pôvodnú úroveň stredohorského zarovnaného povrchu, ktoré sú prerúšané suchými a polosuchými dolinami. Vyskytuje sa tu viacero morfologicky menej výrazných krasových vŕškov a krasových jám. Na geologickej stavbe sa podieľajú najmä wettersteinské vápence, okrajovo aj hlinito-kamenité a kamenité deluviálne sedimenty.