Brzotínske skaly (SKUEV0350)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Brzotín a Slavec.

Rozloha: 436,2879ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, črievičník papučkový, poniklec prostredný, roháč obyčajný, mlynárik východný, kunka žltobruchá, uchaňa čierna, rys ostrovid, netopier obyčajný, netopier pobrežný, podkovár malý a podkovár veľký.