Brezovské Karpaty (SKUEV1278)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trnava, v katastri obce Dobrá Voda.

Rozloha: 320,5037ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, fuzáč alpský, kunka žltobruchá, klinček včasný Lumnitzerov a poniklec veľkokvetý.