Brezovské Karpaty (SKUEV0278)

Poloha: Nachádza sa v okrese Myjava, v katastri Brezovej pod Bradlom a obce Košariská, v okrese Piešťany, v katastri obcí Dolný Lopašov a Chtelnica, v okrese Senica, v katastri obce Hradište pod Vrátnom a v okrese Trnava, v katastri obce Dobrá Voda.

Rozloha: 2.670,9545ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, klinček včasný Lumnitzerov, fúzač alpský, kunka žltobruchá, podkovár malý a netopier obyčajný.