Brezovská stráň (SKUEV0392)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Plášťovce.

Rozloha: 65,9056ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Brezová stráň vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Brezovská stráň. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový, hnedáčik osikový, modráčik bahniskový a ohniváčik veľký.