Brezinky (SKUEV0297)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt.

Rozloha: 8,3352ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Vresoviská (4030) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, ohniváčik veľký a kunka žltobruchá.