Brekovský hradný vrch (SKUEV0231)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Brekov.

Rozloha: 29,6207ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, fuzáč veľký, bystruška potočná, spriadač kostihojový, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, netopier brvitý), netopier ostrouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.