Bratislavské luhy (SKUEV0064)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestských častí Devín a Karlova Ves a v okrese Bratislava V,  v katastri mestskej časti Petržalka.

Rozloha: 656,0024ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: zeler plazivý, modráčik krvavcový, ohniváčik veľký, potápnik, hnedáčik chrastavcový, priadkovec trnkový, očkáň rašelinový, bystruška potočná, kováčik fialový, roháč obyčajný, babôčka, mlynárik východný, vážka, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier pobrežný, bobor vodný a uchaňa čierna.