Bradlové pásmo (SKUEV0942)

Poloha: Nachádza sa v okrese Sabinov, v katastri obce Kamenica.

Rozloha: 50,2381ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (*6110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhu európskeho významu: syseľ pasienkový. Územie pozostáva z desiatich samostatných bradiel medzi obcami Kamenica a Kyjov a nachádza sa na rozhraní geomorfologických celkov Spišsko-šarišské medzihorie a Čergov, podcelok Ľubotínska pahorkatina. Roztrúsené bradlá sú situované v urbanizovanej a poľnohospodársky využívanej krajine, kde prevládajú trávnaté porasty striedajúce sa s ornou pôdou a nastupujúcim lesným komplexom Čergova. Z geologického hľadiska územie prislúcha k šarišskému úseku bradlového pásma a rad denudáciou obnažených ostrovov-bradiel jurských a kriedových vápencov rozličných petrografických typov (organogénne, slienité, hľúznaté, radiolaritové) je obalených mäkšími horninami vrchnej kriedy a paleogénu. V dôsledku zložitého tektonického vývoja nachádzame hlbokovodné masy hornín v bezprostrednej blízkosti plytkovodných sedimentov. Na úpätiach bradiel sa vytvorili kamenité až balvanovité a v depresiách bradlového pásma hlinité delúviá. Zo šarišského úseku bradlového pásma boli opísané aj niektoré skameneliny a konkrétne z Kamenického hradného vrchu sa uvádza výskyt Isjuminella decorata. V území sú zastúpené suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, ktoré dopĺňajú spoločenstvá viazané na skalné útvary, porasty borievky obyčajnej i podhorské kosné lúky. Zo živočíšnych druhov európskeho významu je zaujímavý výskyt druhu Spermophilus citellus.