Borské piesky (SKUEV0899)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Borský Mikuláš.

Rozloha: 16,736ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lišajníkové borovické lesy (91T0) a druhu európskeho významu: plocháč červený. Územie je tvorené prevažne borovicovými lesmi na podloží viatych eolických pieskov.