Boršiansky les (SKUEV0034)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obce Borša.

Rozloha: 7,5602ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Lesík pri Borši vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Boršiansky les. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, korýtko riečne a kunka červenobruchá.