Borotová (SKUEV0568)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri Starej Turej.

Rozloha: 1,2293ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: pimprlík mokraďný, modráčik krvavcový, ohniváčik veľký a kunka žltobruchá.