Boky (SKUEV0245)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen v katastri obcí Budča a Tŕnie.

Rozloha: 168,0433ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: medveď hnedý, rys ostrovid, Rhysodes sulcatus, pižmovec hnedý, roháč obyčajný, fuzáč veľký a kováčik fialový.