Bodrog (SKUEV0236)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Borša, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Somotor (miestne časti Nová Vieska pri Bodrogu a Véč), Streda nad Bodrogom, Viničky a Zemplín.

Rozloha: 107,0324ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Bodrog vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Bodrog. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: korýtko riečne, Zingel zingel, hrebenačka pásavá, lopatka dúhová a hrúz bieloplutvý.