Biskupické luhy (SKUEV0295)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava II, v katastri mestských častí Podunajské Biskupice a Ružinov a v okrese Senec, v katastri obcí Dunajská Lužná (miestna časť Nové Košariská) a Kalinkovo.

Rozloha: 916,3447ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, roháč obyčajný, Dioszeghyana schmidtii, hlaváč bieloplutvý, hrebenačka vysoká, hrúz Kesslerov, kunka červenobruchá a bobor vodný.