Bisce (SKUEV0020)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Horovce a v okrese Trebišov, v katastri obce Vojčice.

Rozloha: 27,2674ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Lesík Bisce vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Bisce. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný.