Biely kameň (SKUEV0871)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prievidza, v katastri Handlovej (mestská časť Nová Lehota).

Rozloha: 46,0345ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180). Andezitový zvyšok lávového prúdu na centrálnom hrebeni v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik v nadmorskej výške 1.000-1.100m. Územie tvorí výrazný geomorfologický útvar so strmými skalnými bralami vysokými niekoľko desiatok metrov a je ukážkou stĺpovitého erozívneho rozpadu lávových prúdov. Pod skalnými stenami sa vyskytuje pralesovitý porast bučiny a sutinového lesa s typickou štruktúrou hrubých stromov a mŕtveho dreva.