Bielické bahná (SKUEV0590)

Poloha: Nachádza sa v okrese Partizánske, v katastri Partizánskeho, mestská časť Veľké Bielice.

Rozloha: 2,8664ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).