Biele hory (SKUEV1267)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Kuchyňa a v okrese Trnava, v katastri obcí Horné Orešany a Lošonec.

Rozloha: 24,2012ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).