Biele hory (SKUEV0267)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník a Sološnica, v okrese Pezinok, v katastri obcí Častá a Doľany, v okrese Senica, v katastri obce Plavecký Peter a v okrese Trnava, v katastri obcí Buková, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec a Smolenice.

Rozloha: 10.146,0234ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kyslomilné bukové lesy (9110), Slatiny s vyso kým obsahom báz (7230), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, klinček včasný Lumnitzerov, fúzač alpský, fuzáč veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, šidielko, Rhysodes sulcatus, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.