Bezodné (SKUEV0167)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri obce Plavecký Štvrtok.

Rozloha: 65,4469ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Bezkolencové lúky (6410) a druhov európskeho významu: mečík močiarny, plocháč červený a blatniak tmavý.