Bežnisko (SKUEV0172)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri vojenského obvodu Záhorie.

Rozloha: 922,3799ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, hnedáčik chrastavcový, plocháč červený, žltáčik, fuzáč veľký a netopier obyčajný.