Beskyd (SKUEV0387)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Vyšná Jablonka, v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec (mestská časť Vydraň) a obcí Čabalovce, Ňagov, Oľšinkov, Palota, Svetlice a Výrava a v okrese Snina, v katastri obce Osadné.

Rozloha: 5.348,5874ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Boros schneideri, fúzač alpský, bystruška Zawadského, Phryganophilus ruficollis, kunka žltobruchá, medveď hnedý, netopier obyčajný, rys ostrovid, vlk dravý, uchaňa čierna, zubor hrivnatý a vydra riečna.