Belušky (SKUEV0897)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obcí Dedačov a Hankovce.

Rozloha: 71,751ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, kobylka Štysova a kobylka sedmohradská. Z hľadiska geomorfológie patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. V území sa vyskytuje vrchovinový reliéf s prechodnými mierne vyzdvihnutými morfoštruktúrami vrchovín a pahorkatín. V geologickej stavbe sa uplatňujú horniny z obdobia kriedy a paleogénu vonkajších Karpát pieskovce, ílovce: tenkovrstvený flyš, červené ílovce (belovežské súvrstvie, „pestré“ vrstvy) z obdobia paleocénu až vrchného eocénu, ílovce, pieskovce s glaukonitom, slieňovce (bystrické vrstvy, vychylovské súvrstvie), z obdobia lutétu až priabónu. Z pôd prevládajú kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje, zo zvetralín rôznych hornín, okrajovo sa vyskytujú fluvizeme glejové, sprievodné gleje z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti, v okrsku T6 (teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou s priemernými januárovými teplotami do -3°C). Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bodrog. V rámci hydrogeologických regiónov patrí do regiónu paleogénu a kvartéru povodia Laborca po Brekov a mezozoika Humenských vrchov. V území sa okrem biotopov, ktoré sú predmetom ochrany nachádza aj biotop Lk3a Mezofilné pasienky a spásané lúky so spoločenstvom zväzu Cynosurion cristati, podzväz Lolio-Cynosurenion.