Belianske lúky (SKUEV0144)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri Spišskej Belej.

Rozloha: 97,6686ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhu európskeho významu: jazyčník sibírsky.