Belá (SKUEV0141)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri Liptovského Hrádku a obcí Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Pribylina a Vavrišovo.

Rozloha: 315,6554ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Belá vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Belá. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: vydra riečna a netopier obyčajný.