Becherovská tisina (SKUEV0937)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obce Becherov.

Rozloha: 264,7997ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, fuzáč alpský, rys ostrovid a vlk dravý. Územie sa nachádza severozápadne od obce Becherov a zahŕňa záver doliny Riečky až po štátnu hranicu s Poľskom. Geomorfologicky územie leží na rozhraní Busova a Ondavskej vrchoviny a budujú ho terciérne flyšové súvrstvia magurskej tektonickej jednotky – račianskej litofaciálnej jednotky. V severovýchodnej časti územia pozdĺžne hraničiacej s Poľskom celok nazvaný Beskyd buduje zlínske súvrstvie vo flyšovom vývoji, striedajú sa tu pieskovce, sivé ílovce a rozpadané vápnité ílovce stredného a vrchného eocénu. Oproti na juhozápad tiahnuci sa chrbát od kóty Javorina (881) po Paledovku (778) na juhu buduje zlínske súvrstvie, reprezentované jemnozrnnými a hrubozrnnými makovickými pieskovcami stredného a vrchného eocénu. Medzi oboma horskými chrbátmi priebehu severozápad – juhovýchod tvorí terén zvažujúci sa od západu na východ k doline Riečky. Buduje ho belovežské súvrstvie, reprezentované spodnoeocénnymi červenými a zelenými ílovcami a tenkolavicovitými pieskovcami s hieroglyfmi. Podstatnú časť územia zaberajú lesy (takmer 97 %). Z lesných porastov sú zastúpené predovšetkým biotopy európskeho významu: bukové a jedľové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, javorovo-bukové horské lesy. Vodné toky sprevádzajú porasty horských lužných lesov. Mozaiku biotopov dopĺňajú biotopy lúk a pasienkov. V území bol zaznamenaný výskyt vlka, rysa a mačky divej. Z ďalších druhov európskeho významu sú zastúpené Bombina variegata a Rosalia alpina. Hniezdi tu viacero druhov vtákov, napríklad Strix uralensis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus a iné. Vyskytuje sa tu viac rastlinných druhov národného významu, z rastlín Phyllitis scolopendrium, Taxus baccata a iné, zo živočíchov Glis glis a iné.