Bahno (SKUEV0115)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Borský Mikuláš (miestna časť Borský Peter).

Rozloha: 49,6624ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: vážka, netopier obyčajný a uchaňa čierna.