Bačkovská dolina (SKUEV0845)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Bačkov a Dargov.

Rozloha: 222,9ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, fuzáč veľký, roháč obyčajný a kobylka sedmohradská. Územie predstavuje súvislé lesné spoločenstvá v juhovýchodnej časti Slanských vrchov.