Bábsky les (SKUEV0869)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obce Báb (miestna časť Veľký Báb).

Rozloha: 60,986ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Ostrov zachovalého lesného porastu v poľnohospodársky využívanej mierne zvlnenej krajine Trnavskej pahorkatiny v nadmorskej výške približne 200m. Geologický substrát tvoria spraše. Lesné biotopy predstavujú dubové lesy na spraši a panónske dubohrabiny. Lesné porasty sú rôzneho veku s výskytom starých mohutných stromov.