Babia hora (SKUEV0189)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Oravská Polhora.

Rozloha: 504,3192ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kosodrevina (4070), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060) a druhov európskeho významu: prilbica tuhá moravská, mlok karpatský, hraboš tatranský, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.