Alúvium Žitavy (SKUEV0159)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Martovce.

Rozloha: 46,3985ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový.