Alúvium Starej Nitry (SKUEV0155)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Hurbanova, Komárna a obcí Martovce a Svätý Peter.

Rozloha: 433,9893ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá a vydra riečna.