Alúvium Rieky (SKUEV0049)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obcí Nižná Jablonka a Vyšná Jablonka.

Rozloha: 13,0811ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, fúzač alpský, kunka žltobruchá a vydra riečna.